บุคลากร ประจำโครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (EBM)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
โทร. ต่อ 3224
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย วันทนากร
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นริศ เจริญพร
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายการนักศึกษาและประกันคุณภาพ
นางสาวมินตรา วัชชิระนาวิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. ต่อ 3235
นางสาวชญารัตน์ แสงเพ็ชร
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
โทร. ต่อ 3250
นางสาวพิรุณ ศรีเหรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. ต่อ 3234
นางสาวจันทรจิรา จอมเดช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. ต่อ 3250
นางสาวชญาดา อินทรผดุง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
โทร. ต่อ 3234
นางสาวสิริญญา ทองอยู่
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. ต่อ 3279