ประกาศผลสอบ สมรรถนะด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ และทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (TCTC)

วันที่ 03/08/2015

ประกาศผลสอบ สมรรถนะด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ

และทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (TCTC) ปีการศึกษา 2558 pdf

 

นักศึกษาที่ไม่ได้สอบ TCTC ให้มาเขียนคำร้องทั่วไป พร้อมแนบบผลสอบ O-NET หรือ GAT-PAT หรือ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS เพื่อจัดระดับภาษาอังกฤษ ที่ห้องโครงการฯ ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2558