กิจกรรมเข้าค่ายเพื่อฝึกทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ และจริยธรรมในการบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 28-30 ก.ย.56)