ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิต และมหาบัณฑิต EBM รุ่นที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิต EBM รุ่นที่ 1