หลักสูตรปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 - 30 มกราคม 2558

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง

ระดับปริญญาตรี

ลักษณะเด่นของหลักสูตร

           โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจเป็นการบูรณาการและเชื่อมต่อองค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และพาณิชย์ศาสตร์เข้าด้วยกัน โดยการที่ยังคงองค์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไว้ในขณะเดียวกันหลักสูตรได้จัดให้มีวิชาทางพาณิชยศาสตร์ที่เป็นความรู้ที่สำคัญในการประกอบวิชาชีพและเป็นรากฐานที่จำเป็นให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีมีความพร้อมในการรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในระดับที่สูงขึ้นไปทางด้านพาณิชยศาสตร์ในระดับปริญญาโทด้วย
 
 
ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็มภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง)
 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering (Civil Engineering and Construction Management)
 
ชื่อย่อภาษาไทย วศ.บ. (วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง)
 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Eng. (Civil Engineering and Construction Management)


กำหนดการการรับสมัคร ปีการศึกษา 2558
 
กิจกรรม วัน/เดือน/ปี
รับสมัคร 17 พ.ย.57- 30 ม.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ (ทางเว็ปไซต์ http://www.ebm.engr.tu.ac.th) 6 ก.พ. 58
สอบ ข้อเขียน วิชาคณิตศาสตร์ และความถนัดทางด้านวิศวกรรม (09.00 - 11.00 น.) 14 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบ (ทางเว็ปไซต์ http://www..engr.tu.ac.th) 18 ก.พ.58
สอบสัมภาษณ์ (09.00-12.00 น.) 20 ก.พ.58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็ปไซต์  www.ebm.engr.tu.ac.th 24 ก.พ. 58
กำหนดชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์ในการเข้าศึกษา* 24-27 ก.พ.58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 6 มี.ค.58

หมายเหตุ:  * ค่ารักษาสิทธิ์ในการเข้าศึกษา ไม่ได้รับคืนหากสละสิทธิ์

 

จำนวนที่เปิดรับสมัคร
 
           ปีการศึกษาละ 60 คน
 

โครงสร้างหลักสูตร

 โครงสร้างหลักสูตร EBM 2555

       นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 162 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้

1) วิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ 126 หน่วยกิต
   2.1) วิชาแกน 29 หน่วยกิต
     2.1.1) วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 20 หน่วยกิต
     2.1.2) วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 9 หน่วยกิต
   2.2) วิชาเฉพาะสาขา 97 หน่วยกิต
     2.2.1) วิชาบังคับ 76 หน่วยกิต
     2.2.2) วิชาเลือก 21 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 162 หน่วยกิต

 

 

โครงสร้างหลักสูตร EBM 2556

             นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 161 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้

1) วิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ 125 หน่วยกิต
   2.1) วิชาแกน 29 หน่วยกิต
     2.1.1) วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 20 หน่วยกิต
     2.1.2) วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 9 หน่วยกิต
   2.2) วิชาเฉพาะสาขา 96 หน่วยกิต
     2.2.1) วิชาบังคับ 75 หน่วยกิต
     2.2.2) วิชาเลือก 21 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 161หน่วยกิต

 

ค่าใช้จ่าย
 
 
- รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณตลอดหลักสูตร (4 ปี) 450,000 บาท
 
 
 

 

คุณสมบัติทั่วไป

 • เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะประพฤติตามระเบียบข้อปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
 • เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • จะต้องเป็นผู้ไม่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
 
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ เน้นวิทย์-คณิตฯ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ม.4 - ม.6 รวม 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50  หรือ
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ เน้นวิทย์ – คณิตฯ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

 

เงื่อนไขการสมัคร
 
วิธีที่ 1  กรณีมีผลสอบมาตรฐาน
ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานการศึกษาของโรงเรียนต้นสังกัด พร้อมทั้งสำเนาเอกสารแสดงผลการสอบมาตรฐานอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 
 1. คะแนน SMART-I ประกอบด้วย 
          - ความสามารถด้านคณิตศาสตร์                                                 
          - ความสามารถด้านการอ่าน                               
          - ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                  
          - ความสามารถด้านความรู้รอบตัว
   
 2. คะแนนทดสอบมาตรฐานที่จัดสอบโดคสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกอบด้วย
  • สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ต้องยื่นคะแนน O-NET และ/หรือ GAT + PAT 1 + PAT 3
  • สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ม. 6 ต้องยื่นคะแนน GAT + PAT 1 + PAT 3
    
 3. คะแนนทดสอบมาตรฐาน SAT (Scholastic Aptitude Test) 
         -  (SAT I) Scholastic Assessment Test
         -  (SAT II) SAT Subject Tests
วิธีที่ 2  กรณีไม่มีผลสอบมาตรฐาน
         1.  ต้องเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ฯ-คณิตฯ
         2.  สอบข้อเขียนวิชา คณิตศาสตร์ และความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (95%)
         3.  สอบสัมภาษณ์ (5%)
 
วิธีการคัดเลือก
 
การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
 1. โดยพิจารณาจาก 3 ส่วน ดังนี้
  1.1   เกรดเฉลี่ย   10 %  (คิดเป็นค่าเฉลี่ยน้ำหนักเท่ากับ 10 โดยค่าสูงสุดคือ 4.00 ให้คิดเป็นคะแนนเต็ม)
  1.2   คะแนนผลการสอบมาตรฐานอื่นๆ ที่ระบุตามเงื่อนไขการสมัครข้างต้น 35 % (คิดเป็นค่าเฉลี่ยน้ำหนักเท่ากับ 35 ของคะแนนเต็ม)
  1.3   คะแนนสอบข้อเขียน  50 % ของคะแนนเต็ม
   
 2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (คะแนนเต็ม 100 %) โดยพิจารณาจาก 
  2.1   คะแนนสอบตามวิธีการคัดเลือก ข้อ 1. (95%)
  2.2   คะแนนสอบสัมภาษณ์ (5%) คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่านให้ถือว่าไม่ผ่านการคัดเลือก

คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือก

 

ใบสมัคร

 • ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558    

              ดาวน์โหลดใบสมัคร

             ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร

การสมัคร
    สามารถสมัครได้จาก
 1. สมัคร Oline ทางเว็บไซต์ http://admission.engr.tu.ac.th
 2. สมัครด้วยตนเองที่ โครงการ EBM  ชั้น 2  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ. ปทุมธานี 12120  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท   หรือ
 3. สมัครทางไปรษณีย์ โดยโอนเงินเข้าบัญชี  500 บาท (กรณีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์) แล้วแนบ หลักฐานการโอนเงินมากับใบสมัครส่งมาที่ โครงการ EBM  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 12120
โดยชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา 
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
     Company code: 8708
     Reference No.: โปรดระบุหมายเลข 301
     Customer ID: โปรดระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้สมัคร

 

หลักฐานการสมัคร
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบแสดงผลการเรียน/ปพ.1 ที่โรงเรียนออกให้
 4. สำเนาใบแสดงผลคะแนนทดสอบมาตรฐาน
 5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ

 

หมายเหตุ
 
     ผู้ที่ได้รับบัตรประจำตัวสอบจากโครงการฯคือผู้ที่มีสิทธิ์สอบ ซึ่งบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบจะได้รับในวันสมัครสอบกรณีที่สมัครที่โครงการฯ ส่วนกรณีที่สมัครทางไปรษณีย์  โครงการฯ จะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยันการส่งบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบไปยังท่านทางไปรษณีย์ หรือแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้สมัครสอบทางโทรศัพท์ แล้วติดต่อรับบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบในวันสอบ 
 
     อนึ่งการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์โปรดส่งมาให้ถึงโครงการฯ ก่อนวันปิดรับสมัครอย่างน้อย 2 วันทำการ

การจัดการเรียนการสอน

          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตร 4 ปี ภาคภาษาไทยศึกษาแบบเต็มเวลา (ภาคกลางวัน) ในระบบทวิภาค (ปีละ 2 ภาคการศึกษาปกติโดยอาจมีภาคฤดูร้อนด้วย)จัดการเรียนการสอนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นหลักและที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและท่าพระจันทร์

 

แผนการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
ค.111  แคลคูลัสพื้นฐาน 3 หน่วยกิต วอ.  121   วัสดุวิศวกรรม 3 หน่วยกิต
วท.  123    เคมีพื้นฐาน 3 หน่วยกิต ค.112/ค.113เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 3 หน่วยกิต
วท.  173    ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 หน่วยกิต ประยุกต์/แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์  
วท.  133    ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 3 หน่วยกิต วท.  134   ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 3 หน่วยกิต
วท.  183    ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 1 หน่วยกิต วท.  184   ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 1 หน่วยกิต
วย.106 เทคนิคในการสื่อสารและการนำเสนอ 2 หน่วยกิต วธ.100การเขียนแบบและกราฟิกทางวิศวกรรม 3 หน่วยกิต
วพ.101การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 หน่วยกิต มธ.  155   สถิติพื้นฐาน 3 หน่วยกิต

สษ.  070  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

0 หน่วยกิต สษ.  171   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 หน่วยกิต
(สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ไม่ถึง สษ. 171)      
วย.  100   จริยธรรมสำหรับวิศวกร 0 หน่วยกิต    
มธ.130  สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต    
  รวม 19 หน่วยกิต   รวม 19 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
วย. 202 กลศาสตร์วิศวกรรม – สถิตยศาสตร์ 3 หน่วยกิต วย.  221  กลศาสตร์ของแข็ง1 3 หน่วยกิต
วย.  211  การสำรวจ 3 หน่วยกิต วย.  232  ปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง 1 หน่วยกิต
วย.  212  ปฏิบัติการการสำรวจ 1 หน่วยกิต วย. 203 กลศาสตร์ของไหลสำหรับวิศวกรโยธา 3 หน่วยกิต
ค.  131พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์ 3 หน่วยกิต วย.  231  วัสดุก่อสร้าง 3 หน่วยกิต
มธ.  110สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต มธ. 100/มธ. 120        พลเมืองกับความ 3 หน่วยกิต
สษ.  172   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 3 หน่วยกิต รับผิดชอบ/สหวิทยาการสังคมศาสตร์  
กต.201/กต.202หลักการตลาด/หลักพื้นฐานการตลาด 3 หน่วยกิต บช.  201  การบัญชีชั้นต้น 3 หน่วยกิต
    ท.  161   การใช้ภาษาไทย  3 หน่วยกิต
    ค.  214   สมการเชิงอนุพันธ์ 3 หน่วยกิต
  รวม 19หน่วยกิต   รวม 22หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 2
วย.  213  การฝึกสำรวจภาคสนาม 1 หน่วยกิต
รวม 1 หน่วยกิต


ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
วย.  321  การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 3 หน่วยกิต วย.  322  การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 3 หน่วยกิต
วย.  341วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ 3 หน่วยกิต วย.331การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 หน่วยกิต
วย.  371  อุทกวิทยาสำหรับวิศวกร 3 หน่วยกิต วย.  361  วิศวกรรมการทาง 3 หน่วยกิต
วย.  372  วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล 3 หน่วยกิต ทอ.  201  หลักการบริหาร 3 หน่วยกิต
กง.  201  การเงินธุรกิจ 3 หน่วยกิต วธ.xxx/วย.xxxวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
วย.  351  ปฐพีกลศาสตร์ 3 หน่วยกิต XX.xxx วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
วธ.xxx/วย.xxxวิชาเลือก 3 หน่วยกิต วย.  352  ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1 หน่วยกิต
  รวม 21 หน่วยกิต   รวม 20 หน่วยกิต

 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 3
วธ.  390  ฝึกงาน 3 หน่วยกิต
รวม 3 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
วย.421การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้าง 3 หน่วยกิต วย.  471  วิศวกรรมชลศาสตร์ 3 หน่วยกิต
เหล็กและปฏิบัติการ      
วธ.  490  สัมมนา 1 หน่วยกิต วย.  472  ปฎิบัติการทางวิศวกรรมชลศาสตร์ 3 หน่วยกิต
วย.  353  วิศวกรรมฐานราก 3 หน่วยกิต วธ.442บริหารธุรกิจโครงการวิศวกรรมโยธา 2 1 หน่วยกิต
วอ.  406  การจัดการทางวิศวกรรม 3 หน่วยกิต วธ.xxx/วย.xxxวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
วธ. 441บริหารธุรกิจโครงการวิศวกรรมโยธา 3 หน่วยกิต วย.xxxวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
วย.xxxวิชาเลือก 3 หน่วยกิต วย.xxxวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
XX.xxxวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต วย.xxxวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
  รวม 19 หน่วยกิต   รวม 19 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก

เลือกศึกษารายวิชาเลือกจำนวน  7 วิชา 21 หน่วยกิต โดยนักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชา วย.xxx  ไม่น้อยกว่า 4 วิชา จาก วิชาต่างๆ ต่อไปนี้

วธ.  445 กฎหมายเกี่ยวกับอาคารและการตรวจสอบอาคาร                                                                                            
วธ.  495 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง1                                                                            
วธ.  496  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง2                                                                           
วธ.  497  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง3                                                                           
วธ.  498  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง4                                                                           
วธ.  499  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง5                                                                           
วย. 416  เทคโนโลยีการสำรวจ                                                                                                
วย. 425 การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเมตริกซ์                                                        
วย. 428  การประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสร้างเบื้องต้น                                                                                        
วย. 435 การออกแบบสะพาน                                                                                                
วย. 436 เทคโนโลยีคอนกรีตประยุกต์                                                                        
วย.  437  การออกแบบคอนกรีตอัดแรง                                                                                                                         
วย.  438  การออกแบบอาคาร                                                                                                                                      
วย.  445 สัญญาการออกข้อกำหนดและการประมาณราคา                                                                                            
วย.446 การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและเทคนิคการก่อสร้าง                                                                                    
วย.  448  สุขภาพและความปลอดภัยในงานก่อสร้าง                                                                                                       
วย. 456 การปรับปรุงคุณภาพของดิน                                                                                    
วย.  465  วิศวกรรมการจราจร                                                                                                                                    
วย. 469 การประเมินผลกระทบของการจราจร                                                                        
วย.  475  การบริหารจัดการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                                                   

วย.  476  การสุขาภิบาลในอาคาร                                                                                                                                
วย.  477  การออกแบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                                                                
วย.  479  วิศวกรรมน้ำใต้ดิน
วย. 489 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิศวกรรมโยธา
วย. 579 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม     

 

แผนการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
ค.   111  แคลคูลัสพื้นฐาน 3 หน่วยกิต วอ. 121  วัสดุวิศวกรรม 3 หน่วยกิต
วท. 123  เคมีพื้นฐาน 3 หน่วยกิต ค.   112  เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์ 3 หน่วยกิต
วท. 173  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 หน่วยกิต วท. 134  ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 3 หน่วยกิต
วท. 133  ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 3 หน่วยกิต วท. 184  ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 1 หน่วยกิต
วท. 183  ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 1 หน่วยกิต วย.  295  การเขียนแบบและกราฟิกทางวิศวกรรม 3 หน่วยกิต
ท.   161  การใช้ภาษาไทย 3 หน่วยกิต สษ. xxx  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 หน่วยกิต
สษ. 070  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 หน่วยกิต มธ. 110  สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต
(สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ไม่ถึง สษ. 171)   มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี 2 หน่วยกิต
สษ. xxx  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 หน่วยกิต    
วย. 100  จริยธรรมสำหรับวิศวกร 0 หน่วยกิต    
มธ. 100  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 หน่วยกิต    
  รวม 20 หน่วยกิต   รวม 20 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
วย.106 เทคนิคในการสื่อสารและการนำเสนอ 2 หน่วยกิต ค.  131 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์ 3 หน่วยกิต
วย. 202 กลศาสตร์วิศวกรรม – สถิตยศาสตร์ 3 หน่วยกิต มธ.155 สถิติพื้นฐาน 3 หน่วยกิต
วย. 211 การสำรวจ 3 หน่วยกิต วย.203 กลศาสตร์ของไหลสำหรับวิศวกรโยธา 3 หน่วยกิต
วย. 212 ปฏิบัติการการสำรวจ 1 หน่วยกิต วย.204 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหลสำหรับวิศวกรรมโยธา 1 หน่วยกิต
วย. 231 วัสดุก่อสร้าง 3 หน่วยกิต วย. 221 กลศาสตร์ของแข็ง 3 หน่วยกิต
วย. 232 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง 1 หน่วยกิต บช.  201  การบัญชีชั้นต้น หรือ 3 หน่วยกิต
มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3 หน่วยกิต บช. 291 หลักสำคัญของการบัญชี  
ทม.201 หลักการบริหาร 3 หน่วยกิต XX. xxx  วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
ค.  214   สมการเชิงอนุพันธ์ 3 หน่วยกิต    
  รวม 22หน่วยกิต   รวม 19หน่วยกิต
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 2
วย.  213  การฝึกสำรวจภาคสนาม 1 หน่วยกิต
รวม 1 หน่วยกิต


 

ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 2 หน่วยกิต วย. 322  การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 3 หน่วยกิต
กง. 201 การเงินธุรกิจ 3 หน่วยกิต วย. 331 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 หน่วยกิต
วย. 321 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 3 หน่วยกิต วย.   351 ปฐพีกลศาสตร์ 3 หน่วยกิต
วย. 371 อุทกวิทยาสำหรับวิศวกร 3 หน่วยกิต วย.   352 ฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1 หน่วยกิต
วธ. xxx/วย. xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 3 หน่วยกิต สษ. 202 ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน 3 หน่วยกิต
วธ. xxx/วย. xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 3 หน่วยกิต วธ. xxx/วย. xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 3 หน่วยกิต
XX. xxx วิชาเลือก 3 หน่วยกิต วธ. xxx/วย. xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 3 หน่วยกิต
  รวม 20 หน่วยกิต   รวม 20 หน่วยกิต

 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 3
วย.  391  ฝึกงานวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง 1 หน่วยกิต
รวม 1 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
วย. 353 วิศวกรรมฐานราก 3 หน่วยกิต กต. 202 หลักพื้นฐานการตลาด 3 หน่วยกิต
วย. 361 วิศวกรรมการทาง 3 หน่วยกิต วย.421การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก 4 หน่วยกิต
วย. 372 วิศวกรรมชลศาสตร์ 3 หน่วยกิต วย.445 สัญญาการออกข้อกำหนด และการประเมินราคา 3 หน่วยกิต
วย. 373 ปฏิบัติการทางประปาและสุขาภิบาล 1 หน่วยกิต วย.599โครงงานวิศวกรรมโยธาและการจัดการ 3 หน่วยกิต
วย. 381 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล 3 หน่วยกิต วธ. xxx/วย. xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา
3 หน่วยกิต
วย. 441 วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ 3 หน่วยกิต วธ. xxx/วย. xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 3 หน่วยกิต
วย. 491 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 0 หน่วยกิต    
วย.598 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธาและการจัดการ 0 หน่วยกิต    
วธ. xxx/วย. xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 3 หน่วยกิต    
  รวม 19 หน่วยกิต   รวม 19 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก

นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเลือกในรหัส วย.xxx ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และรหัส วธ.xxx ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
โดยจะต้องศึกษาให้ครบทั้งสองหมวดรหัสวิชารวมกันไม่น้อยกว่า 21หน่วยกิต จากรายวิชาต่างๆ ต่อไปนี้

หมวดวิชาการสำรวจ
วย. 415 การสำรวจด้วยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
วย. 416 เทคโนโลยีการสำรวจ

หมวดวิชาทฤษฎีวิเคราะห์โครงสร้าง
วย. 428 การประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสร้างเบื้องต้น

หมวดวิชาคอนกรีตการออกแบบโครงสร้างและการตรวจสอบ
วย. 435 การออกแบบสะพาน
วย. 436 เทคโนโลยีคอนกรีตประยุกต์
วย. 437 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
วย. 438 การออกแบบอาคาร

หมวดวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
วย. 446 การตรวจสอบงานก่อสร้าง
วย. 447 วิธีการและเครื่องจักรก่อสร้าง
วย. 448 สุขภาพและความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี
วย. 456 การปรับปรุงคุณภาพของดิน
วย. 459 กลศาสตร์ของหินเบื้องต้น

หมวดวิชาวิศวกรรมการทางและการขนส่ง
วย. 465 วิศวกรรมการจราจร
วย. 467 วิศวกรรมพื้นถนนและการออกแบบ
วย. 469 การประเมินผลกระทบของการจราจร

หมวดวิชาวิศวกรรมชลศาสตร์
วย. 475 การออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์
วย. 476 วิศวกรรมน้ำใต้ดิน

หมวดวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วย. 485 การบริหารจัดการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วย. 486 การสุขาภิบาลในอาคาร
วย. 487 การออกแบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วย. 587 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หมวดวิชากลุ่มพิเศษและหัวข้อพิเศษ
วย. 498 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิศวกรรมโยธา
วย. 499 การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและงานระบบอาคาร
วธ. 495 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง 1
วธ. 496 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง 2
วธ. 497 วิธีการตัดสินใจลงทุนใสนโครงการก่อสร้าง
วธ.595 กฎหมายเกี่ยวกับอาคาร และการควบคุม
วธ.596 ความรู้เบื้องต้นด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วธ.597 สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบต่างๆในงานอาคาร
วธ.598 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไปในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางวิศวกรรม
วธ.599 การบริหารสัญญาและเอกสารในโครงการก่อสร้าง