เกี่ยวกับเรา

ในปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมและองค์กรต่างๆ มีความต้องการวิศวกรที่นอกจากจะมีความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ตามพื้นฐานที่ จำเป็นของวิชาชีพแล้วยังต้องการวิศวกรที่มีความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ การวางแผนงานและการบริการธุรกิจ รวมถึงความรู้ด้านอื่นๆ อาทิเช่น กฎหมาย เศรษฐศาสตร์การเงินการบัญชีและการตลาดที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการในงาน วิศวกรรมอีกด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ตระหนักถึงความต้องการของสังคมในส่วนนี้จึงได้พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ และการจัดการเชิงธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของชาติให้ทันต่อ การปรับเปลี่ยนไปของโลกในปัจจุบัน

โครงการวิศวกรรมศาสตรและการจัดการเชิงธุรกิจเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่ บูรณาองค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และพาณิชยศาสตร์เข้าด้วยกัน โดยเชื่อมต่อองค์ความรู้นั้นจากระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท

ระดับปริญญาตรีมุ่งเน้นทางด้านวิศวกรรมโยธาและการจัดการ เป็นหลักสูตรภาคปกติ (เรียนในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลากลางวัน) มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี หลักสูตรในระดับปริญญาตรีได้ออกแบบไว้ให้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสามารถยื่นขอทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อ ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สาขาวิศวกรรมโยธา) ได้เช่นเดียวกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรอื่น ทางด้านวิศวกรรมโยธาตามปกติ 

ระดับปริญญาโทประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการการก่อสร้างและธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและธุรกิจ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งได้ตามต้องการ โดยมีทั้งแผนการศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)และแผนการศึกษาที่ไม่ทำวิทยานิพนธ์ (แผน ข) สำรับทั้ง 2 สาขาวิชา จัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ในเวลากลางวัน วันเสาร์และวันอาทิตย์ (ยกเว้นบางรายวิชาที่มีความจำเป็น อาจมีการจัดการเรียนการสอนในตอนเย็นวันปกติ) มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 1.5 ปี