ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 3   อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 3   อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 3   อ่านต่อ

เกี่ยวกับโครงการฯ และประวัติความเป็นมา

ในปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมและองค์กรต่างๆ มีความต้องการวิศวกรที่นอกจากจะมีความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ตามพื้นฐานที่จำเป็นของวิชาชีพแล้วยังต้องการวิศวกรที่มีความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ การวางแผนงานและการบริการธุรกิจ รวมถึงความรู้ด้านอื่นๆ อาทิเช่น กฎหมาย เศรษฐศาสตร์การเงินการบัญชีและการตลาดที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการในงานวิศวกรรมอีกด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ตระหนักถึงความต้องการของสังคมในส่วนนี้จึงได้พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของชาติให้ทันต่อการปรับเปลี่ยนไปของโลกในปัจจุบัน

 

อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม